Philadelphia

Louis

Philadelphia, prosciutto, parmigiano, rucola, cherry tomatoes

  • parmigiano,
  • Philadelphia,
  • pizza,
  • prosciutto,